Obchodné podmienky
1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.luana.sk sú, pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky, je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.
2. Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje:
Dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Zároveň sa zaväzuje, dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
Predávajúci nezodpovedá za:
– oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
– oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
– za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
– prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa), v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok
Kupujúci sa zaväzuje:
– objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
– zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 1700€, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
3. Dodacie lehoty
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa
pohybuje v rozmedzí 1 až 5 pracovných dní od objednávky. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.
4. Ceny tovaru
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Všetky ceny sú vrátane 19% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a slúži zároveň ako dodací a záručný list.
5. Platby za tovar
Objednaný tovar zasielame expresnou službou na adresu udanú zákazníkom v objednávke.
Za tovar možno zaplatiť nasledovne:
– pri preberaní zásielky v hotovosti kuriérovi
6. Ceny za dopravu tovaru:
– Kuriérom na dobierku – cena 3,90 €
– Osobný odber ZDARMA
Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.
7. Zrušenie objednávky
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 3 hodín od jej odoslania. (Po 3 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e- mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.
8. Vrátenie tovaru
Podľa § 12 zákona 108/2000 Z. z. , tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu a to najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame! Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.
9. Reklamačný poriadok
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra, alebo z pošty, na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
V prípade reklamácie, zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, fotokópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel. číslo , e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou, nebude táto zásielka prevzatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
V prípade, že dôjde k závade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na bezplatné odstránenie vzniknutej závady. V prípade, že závada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
– prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
– znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
– používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
– vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
– zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
– prepätím, napr. pri údere blesku
– pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
– mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní, od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Predávajúci upozorní na vybavenie reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.
10. Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či nijak zneužité . Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.
Pri spracovávaní osobných dát sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Luana, s.r.o. je registrovaným správcom osobných údajov.Bez súhlasu nie je možné predávať ďalej akékoľvek informácie osobného charakteru.
Zákazník využívaním služieb internetového obchodu dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácií sú požadované základné informácie o zákazníkovi, ktoré sa ďalej dopĺňajú pri vykonaní objednávky. Zákazník má právo zažiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie).